Vårdnadstvist

När det gäller vårdnad, boende och umgänge ska man alltid utgå från vad som är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa varierar givetvis från barn till barn, men enligt lagen ska hänsyn tas dels till risken att barnet eller någon i familjen utsätts för övergrepp eller annars far illa, dels att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar.

Man ska även ta hänsyn till barnets egen vilja om barnet uppnått en viss mognad. Som utgångspunkt är det många gånger barnets bästa att ha god kontakt med båda sina föräldrar. Ett barn har rätt till sina föräldrar, men föräldrar har inte alltid rätt till sina barn. Orsaken är att en del föräldrar kan vara så olämpliga att de gör mer skada än nytta för barnet. Även andra faktorer har betydelse, bland annat flyttar man inte gärna barn från en välfungerande och invand miljö.

Vårdnad – gemensam eller ensam

Vårdnaden kan tillkomma båda föräldrarna gemensamt eller en av föräldrarna ensamt. Den som har vårdnaden bestämmer rättsligt över barnet, bland annat i vilken skola barnet ska gå och om barnet ska få ut ett pass.

För att vårdnaden ska vara gemensam krävs det att föräldrarna kan ha ett någorlunda konfliktfritt samarbete med varandra och klarar av att fatta gemensamma beslut. Barnets bästa står i fokus.

Boende

Ett barn kan bo växelvis, exempelvis varannan vecka hos båda föräldrar, eller hos en av föräldrarna. Det är barnets bästa som avgör var barnet ska bo.

Umgänge

Barnet har, som utgångspunkt, rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Detta under förutsättning att det är till barnets bästa. Hänsyn tas inte till någon rättviseaspekt mellan föräldrarna.

Allmänt om vårdnad, boende och umgänge

För de föräldrar som kommer överens vållar frågor om vårdnad, boende och umgänge sällan några problem.

Vårdnadstvist – Hur ska man göra om man inte kommer överens?

Om ni har svårt att hitta en gemensam lösning kan ni i första hand vända er till Familjerätten i er kommun. Familjerätten erbjuder bland annat samarbetssamtal som kan leda till en lösning. Ibland kan det finnas skäl att ta hjälp av någon som kan, detta kan göras när som helst i processen. Kontakta oss för rådgivning och mer information. 

Om samarbetssamtal inte fungerar eller inte är ett alternativ för er, återstår möjligheten att lämna in en stämningsansökan hos tingsrätten. Vid en vårdnadstvist i tingsrätten är det väldigt bra att ha ett juridiskt kunnigt ombud vid sin sida. Efter viss skriftväxling kallar tingsrätten till en muntlig förberedande förhandling. Under den muntliga förberedande förhandlingen förbereds målet, men det finns även möjligheter att under rättens ledning försöka komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Om man inte kommer överens så kan man be tingsrätten att bestämma om vad som ska gälla den närmsta tiden innan målet är slutligt avgjort.

Tingsrätten har även andra möjligheter och kan även bestämma om samarbetssamtal eller medling. Samarbetssamtalen leder Familjerätten i kommunen och medlaren som utses är ofta en advokat. Tanken är att det många gånger är bättre att finna en lösning som båda accepterar än att domstolen dömer, något som riskerar att skapa en som är nöjd och en som är missnöjd vilket kan leda till nya oklarheter framöver.

Om ni ändå inte kommer överens så sätter rätten ut en huvudförhandling. Efter huvudförhandlingen beslutar tingsrätten om vårdnad, boende och umgänge i en dom.

Mer i ämnet finns att läsa hos Domstolsverket.

Scroll to Top