Samäganderättsavtal

Flera personer kan äga något tillsammans. Två personer kanske har köpt en segelbåt ihop, eller så har tre syskon ärvt en sommarstuga. För en stjärnfamilj kan ett samäganderättsavtal underlätta när varken regler för sambor eller äktenskap gäller. Om inte annat har bestämts, så har varje delägare lika andelar i egendomen, både vad gäller rättigheter och skyldigheter.

Oavsett anledning så föreligger ett gemensamt ägande, eller ett samägande. Huvudregeln är att alla delägare måste vara överens, det räcker inte att mer än hälften av delägarna är ense. Om delägarna inte kommer överens om hur tillgången ska skötas eller hur något ska betalas återstår möjligheten att en utomstående god man utses och tar över beslutanderätten, alternativt att en delägare tvingar fram en försäljning via tingsrätten.

För att undvika konflikter och oklarheter finns det goda skäl att reglera samägandet i ett samäganderättsavtal. Avtalet kan bland annat reglera vilka veckor som respektive delägare har rätt att nyttja sommarstugan, vem som ska sköta huset, hur kostnader för reparationer och drift ska fördelas, men även hur det ska gå till om någon delägare skulle vilja sälja sin del. Ett genomtänkt avtal klargör delägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och undviker dyra tvister.

Vill du ställa en fråga?