Faderskap / Moderskap

När ett barn föds ska man fastställa faderskap och moderskap. Den som föder barnet blir fastställd som moder, medan faderskapet eller föräldraskapet fastställs olika beroende på hur relationen mellan föräldrarna ser ut. 

Om ni som gift par får ett barn tillsammans blir ni per automatik vårdnadshavare till barn som föds inom äktenskapet.

Om en ogift kvinna föder ett barn ska det bestämmas vem som är barnets andra vårdnadshavare. Det gäller oavsett om den andra föräldern är kvinna eller man. I de allra flesta fall är det socialtjänsten (familjerätten) i kommunen som hjälper till att fastställa vem som är barnets andra vårdnadshavare. Om det är en man som är den andre föräldern fastställs faderskap. För det fall det är en kvinna fastställs föräldraskap genom bekräftelse eller dom. Moderskap kan aldrig fastställas för två kvinnor. 

Lever man i en stjärnfamilj med exempelvis fler än två föräldrar eller delar föräldraskapet med en annan familj, kan det vara bra att ta juridisk hjälp för att veta vilka regler som gäller. 

I en del fall, exempelvis om den ena föräldern är registrerad som gift med en annan person som inte är förälder till barnet kommer barnet att få fel vårdnadshavare registrerad. I sådana fall behöver det felaktiga föräldraskapet upphävas och det korrekta föräldraskapet fastställas i tingsrätten.

Scroll to Top