Bodelning

Bodelning kan göras under pågående äktenskap, vid skilsmässa eller någon av makarnas dödsfall. Bodelningen kan göras helt eller delvis. En bodelning efter skilsmässa innebär i många fall att alla tillgångar såsom bostad, möbler, bankmedel, bilar med mera delas lika efter avdrag för skulder. Ett undantag kan vara gifta som har förbehåll om enskild egendom genom exempelvis äktenskapsförord eller om en likadelning av någon anledning skulle anses vara oskälig.

Även sambor har rätt att begära bodelning vid separation eller dödsfall. I så fall är det, enkelt uttryckt, bostaden och bohaget som anskaffats för gemensamt bruk som ska delas. Det gäller oavsett vem som har betalat vad.

Vanligtvis får ni efter bodelningen halva värdet av allt vilket gör att ni även måste ta ställning till vem som ska ha vilken egendom. Enskild egendom på grund av äktenskapsförord, gåva eller testamente ingår inte i bodelningen om ni inte själva vill.

Bodelning mellan gifta makar

Ett vanligt missförstånd är att två makar äger allting tillsammans bara för att de är gifta. Till exempel har många uppfattningen att de äger fastigheten, även om bara en av makarna har lagfart. 

En fördel med att båda står som ägare är att ni båda har rätt att göra ROT-avdrag. Vem som faktiskt står på lagfarten kan även ha betydelse om någon av er blir oförmögen att ta hand om sig själv, vid eventuell skilsmässa eller dödsfall. 

Genom en bodelning under äktenskapet kan man ordna så att båda makarna faktiskt blir ägare till fastigheten.

När äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa ska det i de allra flesta fall genomföras en bodelning. Genom bodelningen löser ni vem som ska behålla vad, exempelvis vem som ska ta över huset och lånen. Det kan finnas goda skäl att ta hjälp av en jurist, bland annat för att uppnå en rättvis lösning, men även för att undvika onödig skatt. Även andra utomstående, såsom banken och Lantmäteriet kan ha krav på bodelningen.

Bodelning under äktenskapet kostar i normalfallet 5 000 kronor inklusive moms. Vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad (skilsmässa) debiteras en löpande timkostnad om 1 725 kronor per timme (2019). Lantmäteriets kostnad för lagfart kan tillkomma, för närvarande uppgår den till 825 kronor (april 2019).

Bodelning mellan sambor

En eller båda sambor kan begära bodelning om samboförhållandet upphör på grund av separation eller dödsfall. Samboegendomen, det vill säga gemensam bostad, möbler, husgeråd och inredning ingår i bodelningen om båda eller någon av er anskaffat det för gemensamt bruk.

Sambolagen föreskriver att sambor ska dela lika på samboegendomen oavsett vem som betalat vad. Om bara en sambo betalat eller betalat mycket mer än den andra, kan det finnas skäl att avtala bort sambolagen med hjälp av ett samboavtal och i en del fall skuldebrevDetta måste, av naturliga skäl, göras när ni båda är överens om det.

Juridisk hjälp med bodelning i anledning av att sambor separerar debiteras med en löpande timkostnad om 1 725 kronor per timme (2019).

Bodelning för en stjärnfamilj

För familjekonstellationer som inte faller under sambolagen eller äktenskapsbalken finns det inte några regler om bodelning. Det kan exempelvis vara om ni lever i en familj med fler än två vuxna, ett syskonpar eller två kompisar. 

En lösning kan då vara att genom samäganderättsavtal, och i vissa fall skuldebrev, reglera hur egendom av högt värde ska fördelas. Detta måste göras när ni är överens.

Vill du ställa en fråga?