Om cookies & personuppgiftsbehandling

Vad är cookies?

Advokatfirman Bildt AB använder så kallade cookies på webbplatsen. En cookie är en textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som direkt kan hänföras till dig som person. Advokatfirman Bildt AB kan därför inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbplatsen. Cookies används av de flesta webbplatser och är ofta en förutsättning för att en webbplats ska fungera.

Förstaparts- och tredjepartscookies

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (så kallad förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (så kallad tredjepartscookie).

Sessionscookies och varaktiga cookies

Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av webbplatsen och underlättar på så vis din navigering på webbplatsen för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbplats kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken. Cookies gör att din webbläsare kommer ihåg din registrering även nästa gång.

Advokatfirman Bildt AB använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår webbplats. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Advokatfirman Bildt AB använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att förbättra din upplevelse av besöket.

Ändra dina cookie-inställningar

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Advokatfirman Bildt AB:s webbplats lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på vår webbplats upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

Personuppgifter
Information enligt dataskyddsförordningen 2016/679/EG

Advokatfirman Bildt AB, organisationsnummer 559118-2380, är ansvarig för de personuppgifter avseende personer som erhålls eller inhämtas i samband med ett uppdrag eller annars behandlas när ett eventuellt uppdrag förbereds. 

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till Advokatfirman Bildt AB. Om det inte sker kan Advokatfirman Bildt AB emellertid inte åta sig ett uppdrag eftersom det innebär att företaget inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

I en del fall erhåller Advokatfirman Bildt AB uppdrag via domstol eller annan myndighet. Även i dessa uppdrag kommer företaget att behandla – och i förekommande fall – inhämta ytterligare personuppgifter som är nödvändiga för utförande av uppdraget. Företaget kan även komma att emottaga personuppgifter från motpart eller tredje part under pågående arbete med ett ärende. 

Advokatfirman Bildt AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till någon utomstående om det inte
A) ingåtts en särskild överenskommelse med dig, eller
B) är nödvändigt för att i ett visst uppdrag fullt ut tillvarata en klients intressen, eller 
C) krävs för att kunna fullgöra någon lagstadgad skyldighet eller följa beslut av domstol eller annan myndighet, eller
D) föreligger avtal mellan Advokatfirman Bildt AB och tjänsteleverantörer som utför tjänster för Advokatfirman Bildt AB:s räkning. 

Dina personuppgifter används uteslutande för att fullgöra ett juridiskt arbete och inte i något marknadsförings- eller liknande syfte. 

Personuppgifterna sparas enligt Vägledande regler för god advokatsed under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs i det enskilda fallet. 

Du har rätt att utan kostnad begära information från Advokatfirman Bildt AB om användningen av dina personuppgifter. Advokatfirman Bildt AB kommer på din begäran att rätta eller radera felaktiga personuppgifter eller begränsa behandlingen av dylika uppgifter. Du har dessutom rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format, eller, i möjligaste mån få uppgifterna översända till någon annan enligt din anvisning. 

Om du är missnöjd med Advokatfirman Bildt AB:s behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige, eller i förekommande fall den tillsynsmyndigheten i annat land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss för mer information eller frågor angående företagets personuppgiftsbehandling:
Advokatfirman Bildt AB
Klarälvsvägen 20

683 60 Ekshärad
Tel: 0563-190 60
david@advokatbildt.se

Scroll to Top